СБОРНИК ДОКЛАДИ VCP2018

 

Представяме на вниманието ви:

СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ ОТ ВИРТУАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ „НОВИ ИДЕИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА И ПРОФЕСИЯ“(2018-2019),ТОМ 1, СОФИЯ, ISBN 978-619-9078-1-7 (pdf)

Под редакцията на д-р Пламен Димитров

НАУЧНИ ДОКЛАДИ ПО ТЕМАТИЧНИ СЕКЦИИ:

СЕКЦИЯ 1: „ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА“

СЕКЦИЯ 2: „СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ“

СЕКЦИЯ 3: „ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ“

СЕКЦИЯ 4: „ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

СЕКЦИЯ 5: „КРИМИНАЛНА ПСИХОЛОГИЯ“

СЕКЦИЯ 6: „КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ“

СЕКЦИЯ 7: „ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ“

 

Редакционна бележка:

Съдържанието, оригиналността, обемът, качеството и техническото оформление на представените за публикуване материали са изключителна отговорност на техните автори. Публикуваните авторски материали не отразяват официалните позиции на ръководството на Дружеството на психолозите в Република България, организационния екип и интернет-администраторите на конференцията.

Материалите се публикуват без съдържателна редакция от страна на организационния екип и администраторите на интернет-платформата на конференцията –  авторите им самостоятелно се грижат за съдържателното и техническото им оформяне преди представянето им за публикуване.

Сборникът е отражение на Интернет-платформата на Виртуалната конференция по психология „Нови идеи и добри практики в психологията като наука и професия, 2018-2019” (vcp2018.wordpress.com) и включва само материалите получени в периода от 5 май 2018 до 5 май 2019 година.

от редактора, д-р Пламен Димитров, инициатор и координатор на VCP

Работата на Първата виртуална конференция по психология бе отразявана официално в социалните мрежи от собствената й страница във Фейсбук:
https://www.facebook.com/groups/vcp2018/

За допълнителна информация за начините, по които можете да получите по е-поща Сборника доклади VCP2018, както и за регистрация за участие и изпращане на материали за публикуване във Втората виртуална конференция по психология „Нови идеи и добри практики в психологията като наука и професия“(2019-2020), пишете ни на адрес: dr.plamen.dimitrov@gmail.com